پایگاه داده ها بایگانی - انجام پروژه های برنامه نویسیمدل داده

مدل کردن داده روشی برای توصيف داده ها و عمليات روی آنها در سطوح مختلف معماری پايگاه داده است. مدل های سلسله مراتبی و شبکه از قديمی ترين ساختارها برای مدل کردن داده بوده اند. مدل کردن داده (data modeling) تحلیل و توصيف داده های محیط عملیاتی و ارتباط بین آنها و شرح معنی و […]

ادامه مطلب

معماری پايگاه داده

معماری سه سطحی ANSI/SPARC استانداردی برای طراحی سيستم های پايگاه داده است. کاربران مختلف در سطوح مختلف توسط يک زبان با سيستم تعامل می کنند. 0خيلي خوب بود

ادامه مطلب

سيستم مديريت پايگاه داده

سيستم مديريت پايگاه داده يا به طور خلاصه (DataBase Management System) DBMS مهمترين نرم افزاري در سيستم پايگاه داده است كه به عنوان رابط بين پايگاه داده و كاربر و برنامه ها ی کاربردی عمل مي نمايد. كليه فايل هاي پايگاه داده فقط در اختيار اين نرم افزار قرار گرفته و دستيابي به آنها تنها […]

ادامه مطلب

نسل هاي پايگاه داده

  نسل هاي پايگاه داده پنج نسل برای تکنولوژی ذخيره و بازيابی اطلاعات درنظر گرفته شده است.   نسل اول (1957-1948) : فايل ترتيبی رسانه خارجی در اين نسل نوارهای مغناطيسی بوده اند. اين نسل را می توان نسل بدون نرم افزار واسط ناميد. مشخصات کلی اين نسل عبارتند از: • ساختار فايل ها ترتيبی […]

ادامه مطلب

مفاهيم اساسي پایگاه داده

مفاهيم اساسي پایگاه داده تقريبا بيشتر برنامه های کاربردی امروزه به روش سيستم پايگاه داده طراحی می شوند. پايگاه داده امکان ذخيره سازی مجتمع داده با حداقل افزونگی و استفاده اشتراکی توسط کاربران مختلف تحت يک کنترل متمرکز را می دهد. 0خيلي خوب بود

ادامه مطلب